Glossar/Vokabeln Persisch

FACHGEBIETE
Allgemeinarztپزشک معمومی
Anästhesistپزشک هوشبری
Augenarztچشم پزشک
Chirurg, Chirugieرجراح
Frauenarzt, Gynäkologe, Gynäkologieپزشک زنان، پزشک نسایی
Hals-Nasen-Ohren-Arzt, HNO-Arzt،دکتر گوش و حلق و بینیپزشک گوش و گلو
Hautarzt, Dermatologe, Dermatologieپزشک پوست، پزشک جلدی
Homöopathieهموپاتی
Intensivarztپزشک مراقبت های ویژه
Internistپزشک داخله
Kardiologeپزشک قلب
Kieferorthopädeام مرتپد فک، ام مرت مدنت
Kinderarzt, Pädiater, Pädiatrieپزشک کودکان، پزشک اطفال
Lungenfacharzt, Pulmologe, Pulmologieپزشک ریه
Magen-Darm-Erkrankungen, Facharzt fürگوارش شناس
Nierenspezialist, Nephrologe, Nephrologieنفرولوژی
Neurologeپزشک مغز و اعصاب، پی شناس
Neurochirurgجراح مغز و اعصاب
Onkologeسرطان شناس ،امنکولوژی
Orthopädeمتخصص استخوان ،ارتوپد
Pathologeآسیب شناس ،پاتولوژی
Proktologeپروکتولوژیست
Psychiaterروان پزشک
Psychologeروان شناس
Psychotherapeutروان شناس
Radiologeپرتوشناس ،رادیولوژی
Rettungsarztدکتر آمبولانس
Traumatologeضربه شناس ،تروماتولوژی
Unfallarztدکتر تصادف
Urologeپزشک میزه راه، میزه شناس ،اورولوژی
Zahnarztدندان پزشک
Dienstarzt, diensthabender Arztدر کار، در خدمت
Facharztدکتر متخصص
Hausarztپزشک خانوادگی
Schularzt پزشک مدرسه / مکتب
Krankenpfleger/inپرستار، نرس
Sprechstundenhilfe ممنشی
niedergelassener Arztتاسیس پزشکی
in der Praxisدر رمطرب
ORGANISATION
Krankenversicherungبیمه
staalichدولتی
privatخسوسی
Terminقرار، موعد
ausmachenقرار گذاشتن، وعده دادن
verschiebenقرار جا به جا کردن
krankschreibenگواهی کردن پزشک بیمار بودن کسی را
Krankmeldungاطلاح از بیماری
Krankenkassenkarteکارت بیمه
Praxisمطب
Anmeldungثبت نام، اسم نویسی
Wartezimmerاتاق انتظار
Sprechzimmerاتاق ممعاینه
Notaufnahme, Rettungsstelleاورژانس
Intensivstationبخش مراقبت های ویژه
Neugeborenenstationبخش نوزادان
Aufwachraumبههبودی
Untersuchungآزمایش
Impfausweisدفترچه واکسیناسیون
Einweisung, einweisen, überweisenاهنتقال کردن
entlassenخارج کردن
stationärثابت / ساکن
ambulantسرپایی
Wiedervorstellungمعرفی مجدد
Vormundschaftولایت / سرپرستی, (حقوق) قیمومیت
Vormundschaftsgerichtدادگاه سرپرستی جهت رسیدگی و نظارت بر کار سرپرست به منظور حفظ اموال افراده یتیم
ANATOMIE
Armبازو
Augeچشم
Bauchشکم
Bauchnabelناف
Beinپای، ران
Brustسینه
Fingerنگشت، هکلک
Fußپاه
Hautپوست، مجلد
Hüfteمتهیگاه
Kinnچونه، هچناق
Knieزانو
Kopfسر
Leisteمتهیگاه
Lippeلرب
Poرباسن، نشین
Rückenپشت
Schulterشانه
Stirnپیشانه
Wangeگونه
Halsگردن
Kieferرفک، آرواره
Luftröhreرق رصبه ریه
Naseبینی
Nasenlochسوراخ بینی
Ohrگوش
Rachenرگلو، رحلق
Speichelآب دهن، متف
Speiseröhreمگوارش رق رصبه همعده، لوله
Zahnدندان
Zungeرزبان
Blutgefäßرگ خون
Gelenkرم هفصل
Knochenامستخوان
Knorpelمغضروف
Lymphknotenگره لنفی
Muskelرع مضله، ماهیچه
Nervenعصب، پی
Rippeدنده، رق مبرغه
Wirbelsäuleستون رف رقرات
Anusرم رقعد
Blaseآبدان، میزه دان، رمثانه
Blinddarmآویزه شکم، رود کور ،اپندیس
Darmروده
Eileiterلوله رحم
Eierstockتخمدان
Gebärmutterهزهدان، رر هحم مادری
Gehirnرمغز
Herzقلب، دل
Hodenخایه
Leberجگر، کبد
Lungeمشش، ریه
Magenمعده
Niereمگرده، کلیه
atmenنفس کشین
essenخردن
menstruieren, Menstruationماهانه زنانه پیدا کردن، قاعده شدن
schlafenخوابیدن، خواب کردن، مخفتن
schluckenقورت کردن، شوپ کردن
trinkenنوشیدن
verdauenگوارش کردن، گواریدن، رهضم کردن
schwitzen, Schweißعرق کردن
Stuhlgang habenریدن
Wasser lassenادرار کردن
Fruchtwasserمایع کیسه جنین
SYMPTOME
abnehmen (Gewicht)لغر شدن
Anfallتشنج/ حمله (بیماری عصبی)
Krampfanfallتشنج
Fieberkrampfتشنج ناشی از تب
Epilepsieرصرع، اپی لپسی
Affektkrampfاسپاسم عاطفی
anschwellenآماسیدن، آماس کردن، رو رم کردن
Ausschlagاهگزانتم
Atemnotتنگی نفس
Beuleباد کرده، مقلممبه
blassسفید، زرد، رنگ رفته، رنگ پریده
blutenخون ریختن، خونریزی کردن
Bluterguss, blauer Fleckرکبودی
Durchfallشکم رو، شکم روش، اسهال
Durstتشنگی
Erbrechen, erbrechenاستفراغ کردن، دلبد شدن، برگردوندن
Fieberترب، تاو
gähnenخمیازه
Grippeآنفلوانزا، گریپ
Halsschmerzenگلو درد
Heiserkeitگرفتگی صدا
Hustenمسرفه کردن، سرفیدن
juckenخاریدن، خارش کردن
kaltسرد
Knotenگره
Krampfترنجــهش، اسپاسم
Muskelkrampfگرفتگی اضلت
Bauchkrampfکولیک
Lähmungفلج
Hungerمگ مرسنگی
Empfindlichkeitحساسیت
Müdigkeitخستگی
übelحالت تهوع
Übelkeitحالت متهوع، دلبدی
wehtunدرد کردن
niesenعطسه
Hustenسرفیدن، سرفه
kratzenخاریدن
schwitzenعرق کردن
schreien, weinenجیغ زدن
stechenنیش زدن
Schlafstörungاختلل خواب
schwindeligسرگیجه
Schwächeضعف
Schnittبریده
Schnupfenآب دماغ
verschwommen sehenغیر وا هضع دیدن، مه مانند
Verletzungزخم
verschluckenقورت دادن
Wörter verschluckenکلمات را قورت دادن
Verstopfungمیبوست
Zusammenbruch, Kreislaufkollapsرغــش کردن، هسنکوپ
warmگرم
Wundeزخـم ، جراحت
zitternلرزیدن
zunehmen (Gewicht)چاق شدن
isst / trinkt schlechtبد می خورد/بد می نوشد
ausgetrocknet, dehydriertکمآبی بدن، دهیدراسیون
taubکر
taubstummلل، خاموش
blindکور
Wehenدرد زایمان
Schüttelfrostلرز  پس از  تب
Warzeزگیل
UNTERSUCHUNG
abhorchen (z.B. Herz, Lunge)رسمع کردن، مشنود، شنیدن
beobachtenممراقبت کردن، پاییدن
Blutdruck messenفشار خون گرفتن
Blutprobe, Blutentnahmeنمونه خون
Impfungترلقیح، مایه کوبی ،واکسین
Infusionزریق سرم
Monitorپایش
Narkoseبیهوشی، نرکوز
Röntgenaufnahmeهایکسریز، اشه ایکس
Spritzeآمپول، پیچ کاری
Testآزمایش
Ultraschall, Sonographieسنگرافی
Urinprobe, Mittelstrahlurinنمونه ادرار
in den Becher pinkelnدر لیوان / پیاله
MRT, Magnetresonanztomographie, Kernspintomographieتصویرسازی تشدید مغناطیسی، اهم آر آی
CT, Computertomographie، مقطعنگاری رایانه، توموگرافی رایانه
Verlaufskontrolleکنترل فرایند ؟؟
Herzton- Wehen-Schreiber نماد انقباض صدای قلب
DIAGNOSE
gebrochenشکسته
geprelltکبود شده
gestoßenضربه زدن/ ضربه خورده
gequetschtله شده
verbrannt, verbrühtشوخته
vergiftetرمسموم
verrenkt, verstauchtاز جا در رفته
Übergewichtاضافه وزن
Untergewichtکم وزن
Allergie, allergische Reaktionحساسیت
ansteckendواگیر، ساری، رسرایت کردن، نشر کردن
Blutvergiftungرگندخونی
Bronchitisبرونشیت
Infektionمعفونت
Erkältungسرماخوردگی، مزکام
Grippe, Influenzaگریپ
grippaler Infektسرماخوردگی، مزکام
Gürtelroseزونا
Herpesتب خال ،هرپس
Infektionمعفونت
viralویروس
bakteriellباکتری
Lungenentzündungسینه پهلو، ذاتالریه، پنومونی
Magen-Darm-Infektرنجوری معدهای رودهای
Masernمسرخک
Mumpsاوریون
Nesselsuchtرکهیر
Röteln, Ringelrötelnسرخچه
Scharlachمخملک
Tuberkuloseهسل
Windpockenآبله ممرغان
Blutwerteنتیجه آزمایش
Laborergebnisنتیجه آزمایش
chronisch/ chronische Erkrankungممزمن
akutحاد، متندرو
Katarrhسرما خوردگی، زکام
Blutgerinnselلخته شدن خون
Thromboseترومبز،  انسداد رگها
HEILUNG
Antibiotikumپادزیست، آنتی بیوتیک
Bettruheاستراحت در رختخواب
Beruhigungsmittelآرام کننده
Fiebersaftشربت تب
Gipsگچگیری
Inhalationاه هستنشاق
inhalierenاه هستنشاق کردن
Medikamentدوا، دارو
nüchternناشتا
mit dem Essenپیش از غذا
nach dem Essenبعد از غذا
mit Wasserبا آب
Narbeاثر، جای زخم
Nebenwirkungعارضه جانبی
Pilleقرص
Pflasterپلستر
Rezeptمنسخه
Salbeپماد
Schlafmittelخواب آور، دارو خواب
Schmerzmittelممسکن، درد مزدا، دارو درد
Schorfتراوه، پوست خشکیده روی زخم، اهگزودا
Tabletteقرص
Verbandبند
verschreibenنسخه نوشتن
Zäpfchenشاف، شیاف
Kompressionsstrümpfeجورابهای فشرده
PARASITEN
Flöheهکک، رکیک
Zecke, Zeckenbissرکنه
Läuseشپش، شبس
Krätzeرج ررب، گال
Würmerهکرم
VORERKRANKUNG
Asthmaآسم، آسما
Diabetesبیماری قند ،دیابت
Dauermedikationداروهای طولانی
مدت
Mukoviszidoseفیبروز سیستیک
Zöliakie, Glutenunverträglichkeitبیماری مسلیاک، حساسیت گلوتهن
Erbkrankheitبیماری اهرثی
Blutsverwandschaftخویشاوندی خونی، خویاوند همخون
Impfstatusوضعیت واکسیناسیون
Impfpass (kleines gelbes Heft)گواهیگواهی
واکسیناسیون
Gelbes Heft (großes gelbes Heft)واکسیناسیون
NEUGEBORENE
Ernährungغذا، ترغذیه
Mangelernährungسو تغذیه
stillenشیر دادن
Flaschennahrung (Babynahrung)شیر خشک
Muttermilchشیر مادر
Breikostغذای له شده
Geburtزایش، تولد
Frühgeburtزایمان زود هرس
Geburtsgewicht, Geburtslängeوزن تولد، قد تولد
Schwangerschaftبارداری، حاملگی
Entwicklungمرشد، تر ررقی
Wachstumمنمو
krabbelnلولیدن ،چهار دست و پا راه رفتن